Általános Szerződési Feltételek


ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek

A CHEMOL TRAVEL márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 36., Cégjegyzékszám: 01-09-864561, adószám: 13617558-2-41; MKEH eng.sz.: U-001307 továbbiakban: CHEMOL TRAVEL) szolgáltatásai.

A CHEMOL TRAVEL márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 36., Cégjegyzékszám: 01-09-864561, adószám: 13617558-2-41; MKEH eng.sz.: U-001307 továbbiakban: CHEMOL TRAVEL) szolgáltatásai.
 
1. A CHEMOL TRAVEL által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254.§, az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet és az utazásszervező és a közvetítő tevékenységről szóló 473/2017 (XII.28.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a 45/2014 (II.26.) (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
 
2. Az utazási szerződés a Megrendelés elfogadásának feltétel nélküli visszaigazolásával és az utazási szerződés mindkét fél által történt aláírásával, az ÁSZF Utazó(k) általi, a hatályos jogszabályokban meghatározott módon történő elfogadásával, és a részvételi díj előlegének a CHEMOL TRAVEL részére történt megfizetésével jön létre. Utazásközvetítőnél történt jelentkezés esetén az utazási szerződés az utazó és a CHEMOL TRAVEL között akkor jön létre, amikor a CHEMOL TRAVEL (képviselője útján) az utazási szerződést aláírta, a megrendelést az utazásközvetítő felé feltétel nélkül visszaigazolta és a szükséges okmányokat visszajuttatta az utazásközvetítőnek, aki az utazóval a részvételi díj szerződésben meghatározott mértékű előlegét megfizetteti és a CHEMOL TRAVEL részére továbbítja. Az Utazó tudomásul veszi, hogy foglalása mindaddig nem  véglegesíthető, amíg a CHEMOL TRAVEL által előírt dokumentumok az utazó részéről nem kerültek aláírásra, a részvételi díj előlege nem került maradéktalanul megfizetésre a CHEMOL TRAVEL részére, és ezt követően a CHEMOL TRAVEL feltétel nélkül nem igazolta vissza a foglalást az utazásközvetítőn keresztül.
Az utazási szerződést és annak bármely módosítását írásban kell megkötni, és annak egy példányát papír-alapon vagy - ha a szerződést elektronikus formába foglalják - más tartós adathordozón kell az utazó rendelkezésére bocsátani.
Ha a CHEMOL TRAVEL a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor lép hatályba, ha a CHEMOL TRAVEL megküldi a feltétel nélküli visszaigazolást.. A szerződés hatályba lépéséig az utazó a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a CHEMOL TRAVEL a befizetett előleget visszafizeti.
 
3. A Korm. rend. értelmében utazási csomag: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás vagy üdülés részeként, ha
a) az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor ez az utazó kérésére vagy választásával összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy
b) függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre
ba) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, hogy szerződés jön létre az utazóval,
bb) az érintett utazási szolgáltatásokat összesített vagy egy összegben meghatározott díj fejében kínálják vagy nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel értük,
bc) az érintett utazási szolgáltatásokat "csomag" vagy más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják,
bd) az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, amely alapján a vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az utazónak, vagy
be) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az utazó először köt szerződést, továbbítja az utazó nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy vagy több másik vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre.
Az utazási szerződésnek vagy a szerződés visszaigazolásának a következőket kell tartalmaznia:
a) az utazásszervező, továbbá - ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítő útján kötik meg - az utazásközvetítő, valamint - ha rendelkezik ilyennel - az utazásszervező helyi képviselőjének nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét, továbbá fax számát,
b) az utazásszervezőnek, az utazásközvetítőnek, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utevr.) szerinti nyilvántartásba vételi számát,
c) annak megjelölését, hogy a közreműködő személy utazásszervezőként vagy utazásközvetítőként jár el,
d) az utazó családi és utónevét és lakcímét, továbbá - amennyiben szükséges - elektronikus levelezési címét,
e) az utazó által megrendelt szolgáltatást,
f) a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,
g) a szolgáltatást nyújtó megjelölését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét,
h) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá megfizetésének feltételeit, rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére, illetve a számítási módjára vonatkozó tájékoztatást,
i) a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: részvételi díj) forintban meghatározva,
j) a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, valamint annak megjelölését, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell fizetnie,
k) annak a biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel az utazásszervező, az Utevr.-ben előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,
l) figyelemfelhívást arra, hogy az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását a 10. § (2) bekezdésben foglaltak szerint köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint
m) ha az utazásszervező, közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.

Az utazási szerződés részét képezi a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat tartalmazó, a Chemol Travel márkanév alatt forgalmazott utakkal kapcsolatban az CHEMOL TRAVEL által kiadott utazási katalógus (tájékoztató, programfüzet) és a konkrét (utas által megrendelt) utazási szolgáltatásokkal kapcsolatban a CHEMOL TRAVEL által rendelkezésre bocsátott utazási információk, az Utazó részére szóló voucher, és egyéb utazásra jogosító okmányok.
Az Utazó tudomásul veszi, hogy a hajóutakra illetve repülő utakra vonatkozóan jelen utazási feltételeken kívül, a hajótársaságok és a légitársaságok saját rendelkezései, további egyedi utazási feltételek is érvényesek (külön tekintettel a lemondási feltételekre), melyre tekintettel a légitársaságok és hajótársaságok üzletszabályzatai az utazási szerződés elválaszthatatlan részéve válnak.

Az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összegére vonatkozóan a CHEMOL TRAVEL fenntartja a jogot, hogy a Programfüzetben, vagy Tájékoztatóban foglaltaktól indokolt esetben, vagy az Utas kifejezett kérésére, a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével eltérjen. Az eltérés lehetőségéről és módjáról a felek kötelesek írásban megállapodni.
 
4.a. A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az utazó gondoskodik. Az utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utazót terhelik, a CHEMOL TRAVEL ezek tekintetében a felelősségét kizárja. Fentiekre tekintettel a CHEMOL TRAVEL kifejezetten felhívja az Utazó figyelmét, hogy az utazási szerződés megkötését megelőzően megfelelően tájékozódjon.
 
4.b. Az Utazó köteles az indulás időpontját, helyét, valamint a kinttartózkodás időtartama alatt a helyi képviselővel, idegenvezetővel való találkozás idejét, illetve az idegenvezető által előírtakat betartani. Ellenkező esetben (különösen csoportos utazás esetén) a találkozás időpontjának be nem tartásából eredő összes következményt (pl. költséget), és a magatartásával a többi utazónak okozott kárt kizárólag az Utazó viseli.
 
4.c. Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásból lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, tudomásul veszi, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékének visszatérítésére vagy díjleszállításra sem tarthat igényt.
4.d. Az Utazó az utazási szerződés megkötését követően a megadott adataiban (pl. lakcím, telefonszám, email cím) bekövetkezett változásról köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő következményekért, károkért az Utazó felelős.
 
5. A részvételi díj - eltérő kikötés hiányában - az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a CHEMOL TRAVEL egyszeri foglalási/eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az árrés ÁFA összegét foglalja magában. A kiadványban szereplő részvételi díjak az Áfa tv. 206. § 1. c. szerint meghatározott utazók szerződéskötése esetében érvényesek, jogi személy szerződő fél esetén + 27% ÁFÁ-t kell felszámítani.
 
6. A CHEMOL TRAVEL által közölt előleget az utazási szerződés megkötésekor kell megfizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb feltételeket ír elő. A részvételi díj fennmaradó összegét (beleértve az adó, illeték és egyéb terhek teljes összegét) az utazás megkezdése előtti 31. napig kell befizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb feltételeket ír elő.
Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, úgy az Utazó a szerződés megkötésekor a teljes részvételi díjat köteles megfizetni.
Ha az Utazó a részvételi díj összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig maradéktalanul nem fizeti meg, úgy a CHEMOL TRAVEL a a szerződést a határnapon automatikusan megszünteti, ez esetben az Utazó köteles a részvételi díj teljes összegének (100%) megfelelő mértékű kötbért megfizetni.
 
A CHEMOL TRAVEL a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”-et ad át az utasnak, amelyet a társas utazás megkezdése előtt a CHEMOL TRAVEL megbízottjának be kell mutatni. Az utas a CHEMOL TRAVEL útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást (fakultatív program) csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe.
 
7.
7.1. A CHEMOL TRAVEL - legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal - a részvételi díjat felemelheti az alábbi okokból:
- a szállítási költségek emelkedése (ideértve az üzemanyagköltségeket),
- az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) emelkedése,
- deviza - a CHEMOL TRAVEL közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - Forint árfolyamának változása miatt.
A díjemelés indokát az Utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban kell közölni. Az Utazó által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző 20 (húsz) napon belül a fentiekben meghatározott okokból sem emelhető.
 
7.2. Ha a CHEMOL TRAVEL az utazási szerződés lényeges feltételeit az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, különösen ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, a CHEMOL TRAVEL köteles erről az utazót haladéktalanul tájékoztatni. Az utazó elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést.
Az utazó döntéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni a CHEMOL TRAVEL-t. Amennyiben az Utazó a CHEMOL TRAVEL tájékoztatását követően hallgat, nem nyilatkozik a szerződés módosítása körében, vagy írásbeli elállási nyilatkozatot nem tesz, úgy az Utazó ezen magatartását a Felek a Ptk. 6:4.§ alapján az Utazó elállásának tekintik.
 
8.
8.1. Amennyiben az Utazó a 7.2. pontban foglalt okból áll el a szerződéstől, úgy az utazó
a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést, vagy
b) ha a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt elfogadja, a felek módosítják az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést.

Ha az utazásszervező nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül,
a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
b) ha az utazásszervező az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.
Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni.
 
8.2. Ha a CHEMOL TRAVEL nem az Utazó érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor a fentieken túlmenően köteles az Utazónak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha
a) az CHEMOL TRAVEL elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy
b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az CHEMOL TRAVEL elállásáról az utazót írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.
Az utazó érdekkörében felmerült ok esetén a CHEMOL TRAVEL-t felelősség nem terheli.
 
9. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az CHEMOL TRAVEL köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az CHEMOL TRAVEL köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni. Ebben az esetben az utazó
a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy
b) elállhat a szerződéstől, ebben az esetben az CHEMOL TRAVEL köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni. Az CHEMOL TRAVEL-t ez esetben kártérítési és kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
Az utazó döntéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni a CHEMOL TRAVEL-t. Amennyiben az Utazó a CHEMOL TRAVEL tájékoztatását követően hallgat, nem nyilatkozik a szerződés módosítása körében, vagy írásbeli elállási nyilatkozatot nem tesz, úgy az Utazó ezen magatartását a Felek a Ptk. 6:4.§ alapján az Utazó elállásának tekintik.
 
10.a. A repülőutakkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy
- előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy légitársaság cseréjére sor kerülhet,
- az útipoggyász fuvarozásáért esetlegesen a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie,
- a légitársaságok érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, és változhatnak,
- repülőterek által meghatározott előírások módosíthatnak a feltételeken.
10.b. Az Utazási Iroda nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb módon bekövetkező késésért. Figyelmeztet ezek előfordulásának lehetőségére, többek között: technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek, vagy a légifolyosók, utak túlzsúfoltsága miatt. Ezért az Utazónak figyelembe kell vennie a jelentős késés előfordulásának lehetőségét az átszállások, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kár- és egyéb felelősség az Utazási Irodát nem terheli.
 
11. Ha az Utazó a CHEMOL TRAVEL közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, a CHEMOL TRAVEL köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utazónak átadni.
 
Utazó
12. CHEMOL TRAVEL tájékoztatja az Utazót, amennyiben nem tesz eleget a hazaszállítására vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utazó az igényének érvényesítése végett közvetlenül a QBE Zrt. Biztosítóhoz fordulhat. A szolgáltatási tevékenység folytatásának szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Tv. 34.§ szerint részletesen tájékoztatjuk, hogy a CHEMOL TRAVEL az CHEMOL TRAVEL és közvetítő tevékenységről szóló többször módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, a 78/2005. (.28.) Korm. rendelet 3.§-ának megfelelően szerződést kötött a mindenkori katalógusban vagy a http://akcios-hajoutak.hu/ oldalon közzétett Biztosítótársasággal. A vagyoni biztosíték területi hatálya: a CHEMOL TRAVEL által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás.
13. Utazó
Az utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést. Ha az utazó e bekezdés szerint felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetésére kötelezhető. A bánatpénz mértéke:
Az Utazótól az alábbi mértékű bánatpénz követelhető:
A bánatpénz mértéke - személyenként - a szerződés megkötésének időpontjától az utazás megkezdése előtti

(i) 61. napig a részvételi díj 10%-a
(ii) a 60. naptól a 31. napig a részvételi díj 50%-a
(iii) a 30. naptól a 15. napig a részvételi díj 80%-a
(iv) a 14. naptól az utazás megkezdése napjáig, az utazás napján vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a mértékű kötbér.
Az Utazó a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a felmondásra nyitva álló határidő az utazás megkezdését megelőző 61. napon kívül esik.
 
A CHEMOL TRAVEL ezen esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a befizetett díjból történő levonására (megtartására). A fennmaradó összeg az utast illeti.

14. AZ UTAZÁSI CSOMAGRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
Az utazásszervező, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az utazásszervező mellett az utazásközvetítő az utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt köteles általános tájékoztatást nyújtani az utazónak az 1. vagy a 2. mellékletben foglalt tájékoztató formanyomtatványon.
Az utazásszervező szükség szerint köteles tájékoztatást nyújtani az utazónak a következőkről:
a) az utazási szolgáltatások lényeges elemei, így különösen
aa) az úti cél vagy úti célok, az útvonal és a tartózkodás időtartama, időpontokkal megjelölve, valamint ha a szállás is az utazási csomag részét képezi, a csomagba tartozó éjszakák számának a megjelölésével,
ab) a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja és ideje, közbenső megállók időtartama és helye, valamint a közlekedési csatlakozások,
ac) ha a pontos időpont nem került meghatározásra, az indulás és a visszaérkezés megközelítő időpontja,
ad) a szállás helye, főbb jellemzőinek megjelöléseivel és lehetőség szerint a célország szabályai szerinti turisztikai osztályba sorolása,
ae) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás (étkezési rend),
af) a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások,
ag) ha valamely utazási szolgáltatás csoportosan vehető igénybe, ennek megjelölése, valamint ha előre megállapítható, a csoport létszámának megjelölése,
ah) ha az utazó szóbeli kommunikáció útján vehet igénybe egyéb turisztikai szolgáltatásokat, annak megjelölése, hogy mely nyelven nyújtják az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat,
ai) annak megjelölése, hogy az utazás vagy üdülés alkalmas-e mozgásában korlátozott személyek számára, illetve az utazó kérésére tájékoztatás arról, hogy az ő egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára az utazás vagy üdülés,
b) az utazásszervező, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az utazásközvetítő neve, címe, telefonszáma, valamint - ha rendelkezik ilyennel - e-mail-címe, valamint arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az utazóval szerződő fél utazásszervezői vagy utazásközvetítői minőségben jár-e el,
c) az utazási csomag teljes díja adókkal együtt, és minden további díj, illeték és egyéb költség, illetve ha ezek a költségek észszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölése, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell viselnie,
d) a fizetési feltételek, ideértve azt az összeget vagy a díj százalékban megadott azon részét, amelyet előlegként kell befizetni, valamint a fennmaradó díj rendezésének ütemezését, illetve az utazó által fizetendő vagy biztosítandó pénzügyi biztosíték,
e) az a minimális utazólétszám, amely az utazási szolgáltatás nyújtásának feltétele, valamint annak a határidőnek a megjelölése, amely alatt az utazásszervező - az utazási szolgáltatás megkezdése előtt - a minimális utazólétszám el nem érése esetén az utazási szerződést felmondhatja,
f) tájékoztatás az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, ideértve a vízumkérelmek elbírálási idejének hozzávetőleges megjelölését, valamint az egészségügyi előírásokra vonatkozó tájékoztatást,
g) tájékoztatás az utazó felmondása esetén fennálló költségekről, illetve baleset, betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosításról,
h) az arra vonatkozó információ, hogy az utazó az utazási csomag megkezdése előtt megfelelő bánatpénz, vagy adott esetben az utazásszervező részéről felszámított egységes bánatpénz ellenében bármikor jogosult felmondani a szerződést.
 
Az utazóval a a), c), d), e), valamint h) pontja szerint közölt feltételek az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges részét képezik és kizárólag a szerződő felek kifejezett hozzájárulása esetén módosíthatók. Az utazásszervező vagy utazásközvetítő az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt világos, közérthető és kifejezett módon közli az utazóval a szerződéskötést megelőzően nyújtott tájékoztatást érintő változásokat.
 
Az utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve a szerződés visszaigazolása magában foglalja különösen:
a) az utazó által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó azon különleges igényeket, amelyeket az utazásszervező elfogadott,
b) az utazásszervező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint, hogy az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül,
c) a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért felelős biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel az utazásszervező kormányrendeletben előírt kötelező biztosításra, valamint vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött, továbbá erre a célra kijelölt hatóság nevét és elérhetőségét,
d) az utazásszervező helyi képviselőjének, egy kijelölt kapcsolattartó pontnak vagy egyéb szolgáltatónak a nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét, továbbá - ha rendelkezik ilyennel - fax számát, annak érdekében, hogy ha az utazó nehéz helyzetbe kerül, illetve az utazási csomaggal kapcsolatban általa észlelt szerződésszegésről panaszt kíván tenni, az utazásszervezővel való gyors és hatékony kommunikáció biztosítva legyen,
e) ha szülő vagy törvényes képviselő kísérete nélkül kiskorú utazik szállást is tartalmazó utazási csomagra vonatkozó szerződés alapján, tájékoztatást a kiskorúval vagy a kiskorú tartózkodási helyén tartózkodó, a kiskorúért felelős személlyel való közvetlen kapcsolat létesítésének módjáról,
f) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az utazó köteles haladéktalanul jelezni az utazásszervező részére az utazási csomaggal kapcsolatban észlelt szerződésszegést,
g) tájékoztatást a rendelkezésre álló panaszkezelési vagy vitarendezési eljárásokról,
h) tájékoztatást az utazót megillető szerződésátruházási jogról.
 
Az utazásszervező köteles az utazási szolgáltatás megkezdése előtt megfelelő időben, az utazási szolgáltatás igénybevétele előtt az utazó rendelkezésére bocsátani az utazási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyugtákat, utalványokat, utazó nevére szóló biztosítási kötvényt, menetjegyeket, valamint az indulás tervezett időpontjára, az utasfelvétel időpontjára, a közbenső megállók, a csatlakozások, és az érkezés tervezett időpontjára vonatkozó tájékoztatást.
 
Az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötését követően az utazó által fizetendő teljes részvételi díj egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha a szerződés az utazásszervező e jogát kifejezetten fenntartja. A díj emelésére kizárólag
a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,
b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok
változása miatt kerülhet sor.                                                                                      
Ha a díjemelés mértéke az utazó által fizetendő teljes díj nyolc százalékát meghaladja, az utazó - az utazásszervező által megadott ésszerű határidőn belül - jogosult
a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy
b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.
 
Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha
a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az utazásszervező a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:
aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,
ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,
ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy
b) az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.
Az utazási csomagra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel, akkor is, ha az utazási szolgáltatások teljesítésére más utazási szolgáltató köteles.
 
15. Ha az Utazó az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utazónak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 13 pont szerinti bánatpénzt tartoznak megfizetni.
 
16. Amennyiben az Utazó által megrendelt szolgáltatások között az Utazó repülőgéppel történő szállítása is szerepel, ezen szolgáltatásra a légi személyfuvarozásra vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Az 1929-es Varsói Egyezmény és az 1999-es Montreali Egyezmény szerint a CHEMOL TRAVEL nem felel a közlekedési eszközök késéséből, járattörléséből származó károkért. Amennyiben az Utazó elállási jogát gyakorolja és az utazási szerződés olyan repülőjegy értékesítését is magában foglalja, amelynek árát útlemondás esetén a fuvarozó sem téríti vissza, úgy a CHEMOL TRAVEL sem vállalja ezen repülőjegy árának Utazó felé történő visszatérítését.
 
17. Ha az Utazó a CHEMOL TRAVEL által szervezett külföldi utazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, a CHEMOL TRAVEL-t illető, az utazó által befizetett díjból (díjelőlegből) visszatartott átalánykártalanítást, vagy annak egy részét a Biztosítótársaság a szabályzata alapján - amennyiben az utazó ún. útlemondási (sztornó) biztosítást kötött - a biztosítás feltételei szerint megtéríti. Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt az utazáson, mert házastársa, gyermeke, szülője, testvére vagy nevesített útitársa igazolt betegségéből vagy halálából eredően vált utazásképtelenné.
 
18. Az Utazó jogosult az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan harmadik személyre átruházni, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel.
Ez esetben a szolgáltatók (pl. repülőtársaságok, hajótársaságok) saját szabályzatuk alapján további díjakat vagy árváltozást érvényesíthetnek.

Az Utazó haladéktalanul köteles tájékoztatni az CHEMOL TRAVEL-t arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta.
Az átruházást megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségekért az Utazó és a harmadik személy (aki az átruházást követően utazó lesz) egyetemlegesen állnak helyt.
 
19. A CHEMOL TRAVEL felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.
 
Ha a CHEMOL TRAVEL az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani.
 
Ha az utazás megkezdését követően a CHEMOL TRAVEL a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja a költségkülönbözet az utazóra nem hárítható át.
Ha a CHEMOL TRAVEL ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud vagy az Utazó azt indokoltan nem fogadja el, a CHEMOL TRAVEL köteles az Utazót az utazás kiinduló helyére, vagy az utazó által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre szállítani és ennek költségét viselni, továbbá az igénybe vett szolgáltatás értékével csökkentett díjat visszafizetni.
 
A CHEMOL TRAVEL nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.
Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a CHEMOL TRAVEL-t felelősség nem terheli, és ezen okokból (vis maior) jelentkező többletköltségek az Utazót terhelik.
 
20. Az utazási szerződésben foglalt szolgáltatások vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, illetve annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Ebben az utaskísérő köteles közreműködni. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó a felelős. Az utaskísérő (a helyszíni szolgáltató) az utazó bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utazónak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utazó panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. A jegyzőkönyv felvétele nem tekinthető az Utazási Iroda részéről jognyilatkozatnak (pl. elismerésnek vagy elutasításnak), a jegyzőkönyv elsődlegesen az utazó panaszának, esetleg a tényeknek és a körülményeknek a rögzítésére szolgál.
Utaskísérő hiányában - amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utazó kifogásait az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a CHEMOL TRAVEL tudomására hozni.
 
21. Az CHEMOL TRAVEL felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utazó magatartására vezethetők vissza,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az CHEMOL TRAVEL ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén.
Az CHEMOL TRAVEL ezen esetekben köteles segítséget nyújtani az utazónak, ha nehézségei támadnak.
Ügyeleti telefonszám: +36 30 383 06 29
 
22. Az CHEMOL TRAVELnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége - a R.  12.§ (2) bek. felhatalmazása alapján - a szolgáltatás díj (a részvételi díj) teljes összegének kétszereséig korlátozott.
 
23. A CHEMOL TRAVEL a szolgáltatás teljesítéséhez igénybevett közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve a Ptk. 6:142.§ foglalt esetben, illetve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza, így különösen a nemzetközi légi fuvarozásról szóló, 1929. évi Varsói Egyezmény, a Montrealban 1999. május 28.-án kelt nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény, a vasúti fuvarozásról szóló, 1961. évi Berni Egyezmény, a tengeri fuvarozásról szóló, 1974. évi Athéni Egyezmény és a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló, 1962. évi Párizsi Egyezmény, a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 889/2002 EK Rendelettel módosított 2027/97 EK Rendelet, a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004 EK Rendelet.
 
24. Az utazás során az utazó által harmadik személynek okozott kárért az utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.
 
25. Amennyiben az utazási szerződés létrehozásakor az Utazó nem személyesen jár el, úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy által csatolt meghatalmazás nem érvényes, vagy hatályos az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó - CHEMOL TRAVEL-t ért, illetve annak oldalán felmerülő - károkért és költségekért az eljáró személy teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
 
26. Az Utazó az ÁSZF aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a CHEMOL TRAVEL az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából, illetve az Utazó üzleti célú tájékoztatása céljából a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett kezelje.
 
27. Amennyiben ezen ÁSZF egy vagy több kikötése jogszabályváltozás következtében teljesen vagy részben megvalósíthatatlan vagy érvénytelen lesz, vagy sért bármely törvényi rendelkezést, ez az ÁSZF többi részét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen vagy megvalósíthatatlan kikötést olyan érvényes és megvalósítható kikötéssel felváltani, amely a hatályos jogszabályoknak megfelel. A CHEMOL TRAVEL fenntartja magának a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF-t az CHEMOL TRAVEL a http://akcios-hajoutak.hu/ honlapon teszi közzé, és az a közzététellel válik hatályossá.
 
28. A vitás kérdéseket Felek megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, egyebekben jogvita esetén az általános illetékességi és hatásköri szabályok szerint járnak el.
 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a szerinti panasz esetén a panaszügyintézés helye a Marshaller Kft. mindenkor székhelye, de a panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: panasz@chemoltravel.hu
 
Amennyiben az Utazó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 
Panasszal elsősorban a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: www.jarasinfo.gov.hu
 
Panaszkezelési eljárást követően az utazónak lehetősége békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetősége:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 
Alulírott jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése szerinti külön tájékoztatásban részesültem az ÁSZF 4., 7.2., 9., 20., 22. 23. pontjai vonatkozásában, melyet kifejezetten elfogadok. Kijelentem továbbá, hogy külön tájékoztatást kaptam a részvételi díjon felül esetlegesen fizetendő egyéb díjakról, szerződésszegés esetére felszámolandó kötbérről, bánatpénzről (rendelkezések, melyek a Marshaller Kft-t pénzbeli követelésre jogosítják) az ÁSZF 5., 9., 13., 14., 16. pontjainak kifejezett kiemelésével, melyet kifejezetten elfogadok.
 
Kiegészítés a tengeri hajóutak és az akciós tengeri hajóutak elállási és módosítási feltételeiről
 
Tengeri hajóutak foglalása esetén a CHEMOL TRAVEL Általános Szerződési Feltételei - igazodva a külföldi hajótársaságok szerződéseihez - különösen az elállási és módosítási feltételekre vonatkozóan, az alábbiak feltételekkel egészül ki:
 
Az CHEMOL TRAVEL minden típusú (beleértve az akciós) hajóút foglalásáért személyenként 10 %, de minimum 50 Euro ügyintézési (megbízási) díjat számít fel, mely díj a részvételi díjba akkor számít be, ha nem kerül sor az út 60. napon túli lemondására. Az Utazó tudomásul veszi, hogy 60. napon túli lemondás esetén a befizetett ügyintézési díj az CHEMOL TRAVEL-t illeti, egyébként pedig a megfizetett díjat az CHEMOL TRAVEL a hajóút árába beszámítja.
 
Elállási feltételek: amennyiben a hajóút foglalására több mint 60 nappal az indulás előtt kerül sor, a CHEMOL TRAVEL a külföldi hajótársaságok irányában a foglalással kapcsolatban felmerülő anyagi kötelezettségeinek fedezésére biztosítékot köt ki (10%). A megfizetett összeg biztosítékként történő figyelembe vétele az indulás előtti 60. naptól automatikusan megszűnik és a biztosíték összege a részvételi díjba beleszámít. Az utazó részéről a 60. napon túli lemondás a biztosíték összegének elvesztését eredményezi.
Az indulás előtt 59. naptól amennyiben az utazó az utazás megkezdése előtt saját érdekkörében felmerült okból lemond, illetve nem vehet részt az utazáson, az Utazó az alábbiak szerint bánatpénzt köteles fizetni:
 
59-30. nappal az indulás előtt a részvételi díj 25 %-a
29-22. nappal az indulás előtt a részvételi díj 50 %-a
21-8. nappal az indulás előtt a részvételi díja 80 %-a
7. nappal az indulást előtt a részvételi díj 100 %-a.
Átfoglalás (pl. kabin csere vagy indulási időpont változtatása) esetén, amennyiben a módosítás 60 nappal indulás előtt történik, a módosítási díj az érintett hajótársaság mindenkor hatályos szabályzata szerint alakul. Indulás előtti 59. naptól a módosítás lemondásnak minősül, és a fenti lemondási feltételek irányadóak.
 
Névmódosítás: a foglaláshoz az útlevél szerinti nevet és pontos születési dátumot kell megadni. Bármilyen módosítás vagy névcsere esetén, amennyiben az adott hajóútra vonatkozó foglalásokat a hajótársaság még nem zárta le, és a változtatást engedélyezi, a módosítás díja az érintett hajótársaság mindenkor hatályos szabályzata szerint alakul.
Névcsere esetén az adott hajótársaság szabálya alapján egy névnek egyezni kell az eredeti foglalásban szereplőkkel, illetve több név módosulása esetén a hajótársaság a módosítást új foglalásnak is tekintheti, és az érvényben lévő kabinárat ki kell fizetni.
 
A hajótársaságnak fizetendő módosítási díjon felül, vagy bármilyen egyéb módosítás ellenértékeként a CHEMOL TRAVEL 10.000,- Forint  ügyintézési díjat számít fel.
A hajóutakkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy a hajótársaságok árai a szabad kabinkapacitás függvényében érvényesek; az útvonal-változtatás jogát fenntartják; a helyszínen kötelezően fizetendő borravalót állapítanak meg.
 
Az Utazó tudomásul veszi, hogy a hajótársaság utazási feltételei a CHEMOL TRAVEL-lel kötött utazási szerződés részévé válnak, illetve a hajótársaságok mindenkori szabályai a jelen általános szerződési feltételeket felülírják.

A hajótársaságok fenntartják a jogot az utazáson való részvétel vagy bármely szolgáltatás visszautasítására abban az esetben, ha az Utazó egészségi állapota vagy viselkedése a hajó és az utastársak biztonságát a hajótársaság szerint veszélyezteti.